กรมการค้าภายใน แถลงข่าว การันตีคุณภาพข้าวหอมมะลิ ด้วยเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน รูปพนมมือ

2017-09-13 16:43:42   เปิดอ่าน 201กรมการค้าภายใน แถลงข่าว การันตีคุณภาพข้าวหอมมะลิ ด้วยเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน รูปพนมมือ

น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การจัดงานแถลงข่าว “การประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงโดยให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความหมายและความสำคัญของเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” ของกรมการค้าภายในให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือจากผู้บริโภค และให้ความสำคัญในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการส่งออก อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพข้าวหอมมะลิของประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิบรรจุถุงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม รสชาติอ่อนนุ่มและอร่อย สามารถหาซื้อได้ทั้งห้างค้าปลีกและร้านค้าทั่วไป ซึ่งนอกจากการจัดงานในวันนี้ยังจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโฆษณาทางวิทยุ สื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และสื่อออนไลน์ อีกด้วย สำหรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” คือเครื่องหมายที่กรมการค้าภายในได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับรองว่ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ โดยเครื่องหมายรับรอง“รูปพนมมือ” มี 2 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภททั่วไป ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ (2) ประเภทมาตรฐานดีพิเศษ ซึ่งนอกจากมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้ว ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีระบบมาตรฐานสุขอนามัย GMP HACCP หรือ ISO ด้วย ตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานการส่งออก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือแล้วในทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ภายใต้เครื่องหมายการค้าจำนวน 216 เครื่องหมายการค้า โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับอนุญาตฯ ประเภทมาตรฐานดีพิเศษแล้วจำนวน 2 ราย จำนวน 6 เครื่องหมายการค้า


นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ทางกระทรวงฯ จึงได้มีการกำกับดูแลคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมืออย่างเข้มงวด โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มาตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือน สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ หากตรวจสอบพบว่าคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จะมีการลงโทษตามลำดับ ดังนี้ (1) มีหนังสือเตือน กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐานครั้งแรก (2) พักใช้หนังสืออนุญาตเป็นเวลา 3 เดือน กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน 2 ครั้งภายในรอบ 1 ปีการตรวจสอบ และต้องนำข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวออกจากตลาดภายใน 15 วัน และ (3) เพิกถอนหนังสืออนุญาต กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน 3 ครั้ง ภายในรอบ 2 ปีการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีเครื่องหมายรับรอง “รูปพนมมือ” ของกรมการค้าภายใน แสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ จะมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานอย่างแน่นอน